OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

mondioring sk

skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok Mondioring


I. Predslov


Náplň Mondioringu bola spracovaná zástupcami Európy i Ameriky z dôvodu zjednotiť jednotlivé národné skúšobné poriadky a vniesť tak obohatenie do výcviku psov. Obohatenie pre začiatočníkov i pokročilých. Cieľom Mondioringu je pobaviť divákov, umožniť účastníkom súťaže predvedenie výcviku psov so stupňujúcimi sa nárokmi a v neposlednom rade dať kynologickej verejnosti možnosť športového súperenia.

Na vykonávanie Mondioringu potrebujeme uzavretý priestor vybavený rôznymi pomôckami, jedného alebo dvoch pomocníkov v ochrannom odeve (ktorí budú partnermi pre psov), psovodov a rozhodcu, ktorých úlohou je posudzovať účastníkov  podľa skúšobného poriadku. Tento poriadok popisuje jednotlivé cviky, ich poradie, príslušný počet bodov pre každý cvik a trestné body za jednotlivé chyby.

Aby bol ľahko a široko prístupný, je poriadok Mondioring stručný v popísaní cvikov, jednoduchý v prevedení a jasný v hodnotení. Pri výnimočných a nepredvídateľných okolnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť alebo v prípade nedostatočne popísaného cviku, nesmie nikdy rozhodca zabudnúť na cieľ, kvôli ktorému tento skúšobný poriadok vznikol. Musí sa v prvom rade snažiť držať líniu nastavenú v týchto pravidlách a musí sa vystríhať klamnej interpretácii, ktorá by bola na škodu psa.

Účelom Mondioringu je ukázať učenlivosť psa, vysvetliť kvalitu jeho výcviku a umenie jeho psovoda a najmä potom zdôrazniť genetické vlohy psa. Program tvoria tri disciplíny, pri ktorých sa musí bezpodmienečne dodržať nasledovné poradie:

1 - Cviky poslušnosti

2 - Skoky

3 - Cviky obrany


Poradie jednotlivých cvikov v každej disciplíne  pred začatím je pre všetkých rovnaké.

Upozornenie:

Skúšobný poriadok Mondioring je predkladaný do mnohých jazykov. V prípade nejasnosti platí francúzsky text.
II. Pomocník pre obranu


Pripomeňme si, že predtým bola takáto osoba pomenovávaná názvami "Apache", "Zlý páchateľ", "Manekýn", "Slamník". V Amerike je to "Deco" (lákadlá), alebo "Pomocník". Každé takéto označenie nesie so sebou vlastnú filozofiu výcviku a bolo by zaujímavé uviesť ďalšie výrazy, ak sú odlišné, používané v Nemecku, Španielsku, Holandsku, Taliansku alebo Švajčiarsku.


Názov "pomocník pre obranu - figurant" (pozn. vo francúzštine d'homme d'attaque znamená muž alebo človek útoku) bol vytvorený nanovo. Oproti označeniu psov, ako je pes lovecký, pes obranný alebo pes strážny nie je figurant doslova človek útoku alebo útočiaci. Väčšinou sa bráni, uteká alebo má za úlohu psovi zobrať jeho predmet. Nehľadiac nato aké má označenie, je figurant partnerom pre psa i psovoda, musí však byť aj ich protivníkom. Musia spolupracovať s rozhodcom a pomôcť mu posúdiť účastníkov podľa ich výkonov. Ak sa figurant uspokojí len so svojou pasívnou pozíciou, zostane potom len bábkou využiteľnú iba nato "dá zahryznúť". Ak chce umožniť rozhodcovi zhodnotiť kvality psa, musí pôsobiť ako protivník zvieraťa. Fakt, že je chránený ochranným odevom môže ale tiež viesť k tomu, že svoj postoj protivníka preženie. Tiež hrozí, že sa nebude ku všetkým psom správať rovnako, či už zámerne alebo nie. Ako taká je pozícia figuranta ťažká, ale jeho cieľom by malo byť vždy chrániť športového ducha.


Bez toho aby sme sa zaoberali technickými detailmi práce pomocníkov - figurantov nikdy nesmieme zabudnúť na 3 zlaté pravidlá:

 
1. Pomocník (figurant) musí byť absolútne nestranný.

2. Nesmie nikdy a za žiadnych okolností spôsobiť psovi fyzickú bolesť.

3. Musí sa správať vždy tak, ako by nebol chránený ochranným odevom a psovi sa

    brániť, alebo na neho pôsobiť svojou rýchlosťou, ľsťou, útočnosťou a uhýbaním.

Figurant nikdy nesmie psa udrieť palicou. Ak používa revolver, potom musí mieriť do vzduchu v uhle asi 45 stupňov. Na začiatku každého útoku sa figurant postaví na vzdialenosť 10-20 metrov od psa v strednej osi terénu. Figurantovi sa prísne zakazuje dávať psovi povely  alebo na psa hovoriť (gestá sú povolené). Len voda je povolená ako použiteľná tekutina. Je samozrejmé, že za prácu pomocníka - figuranta zodpovedá rozhodca, a preto ho figurant musí vždy poslúchnuť.

Pre stupne 2 a 3 Mondioring sa budú na disciplínach podieľať 2 figuranti podľa rozhodnutia rozhodcov. Stupeň 1 potom môže byť zabezpečený len jedným figurantom.

Výber figurantov v každej zúčastnenej krajine potom závisí na ich vlastných pravidlách.III. Základné ustanovenia


1. Hlásenie


Na pokyn usporiadateľa sa dostaví psovod na plochu cvičiska. So svojim psom, ktorého má voľne pri nohe bez vodítka, obojku alebo náhubku sa postaví na miesto určené rozhodcom a hlási sa. Psovod spresní počiatočnú dĺžku a výšky pre skoky. Hlási rozhodcovi, či svojho psa na vzdialenosť odvoláva hlasom alebo pískaním. Vyberie si obálku, v ktorej je uvedený spôsob prvého zadržania utekajúcej osoby. Bez toho, aby ju otvoril, hneď ju odovzdá rozhodcovi. Rozhodca je teda jediný, ktorý bezprostredne po štarte psa k zadržaniu vie, či sa jedná o zadržaní so  záhryzom alebo o prerušené zadržanie (pozri popis postupu pri zadržaní). Nakoniec si vezme psovod z inej schránky kus číslovaného drievka pre cvik "vyhľadanie predmetov" a uschová si ho vo vrecku. Vrecko musí byť prázdne.


2. Príprava na začatie cvikov (jednotné pre všetky disciplíny)


Psovod stojí a zostáva k dispozícii usporiadateľovi, ktorý ho odvedie do blízkosti východiskového bodu každého cviku (cca 3m). Tu je potom povolená jedna úprava psa v priebehu jedného cviku. Povel musí byť nenápadný a nesmie byť po zaznení klaksónu značiaceho umiestnenie na východiskový bod. Jedným prvým zaznením klaksónu rozhodcov je povolené postaviť sa na štart. Psovod má 30 sekúnd čas, aby svojho psa uviedol do stanovenej polohy. Čas je meraný rozhodcom. Po uplynutí týchto 30 sekúnd, bez uvedenia psa do polohy, je cvik anulovaný. Psovod uvádza svojho psa do polohy jedným povelom ("sadni", "ľahni", alebo "stoj" - vždy podľa cviku). Ďalší povel je ponechaný na vôli psovoda k udržaniu psa v polohe (pr. "zostaň" alebo "miesto"). Každý ďalší povel na uvedenie psa do polohy, alebo k jeho udržaniu v polohe, je považovaný za druhý povel a je trestaný stratou 1 bodu. Pri viac ako piatich poveloch, je cvik anulovaný, a to aj keď stanovený čas 30 sekúnd ešte neuplynul.


Akonáhle psovod so psom sú v dobrej polohe, dáva rozhodca pokyn na začatie cviku a psovod dáva príslušný povel, pred ktorým môže použiť oslovenie psa menom. Každý nestanovený povel bude potrestaný.


3. Zvukové povely k odvolaniu na konci cvikov


Sú dva spôsoby odvolania (privolanie) zo vzdialenosti a odvolanie (privolanie) z blízkosti (asi 1m). Odvolanie z blízkosti je vnímané ako povel k nohe.

Privolanie na vzdialenosť môže byť vykonané hlasom alebo písknutím. Príslušný spôsob musí psovod oznámiť pri hlásení a jednotne ho dodržiavať pre celý priebeh skúšky. Nedodržanie znamená bodovú stratu. Privolanie k nohe z blízkosti sa dáva hlasom.

Ako povel hlasom tak aj hvizd musí byť krátky a súvislý. Zdvojený alebo nesúvislý povel je považovaný ako druhý povel bude aj trestaný.


K odvolaniu je povolený len jeden zvukový povel. Každý ďalší povel bude potrestaný (viď pokyny v popise každého cviku). Pokiaľ sa  pes vzpiera a na jeho zvládnutie je potreba viac ďalších povelov, stráca jeho psovod aj body za "celkový dojem".

Tiež pes, ktorý po ukončení obranných cvikov neprestane pracovať do 5 sekúnd (či už bol alebo nebol odvolaný) stráca 10 bodov získaných za návrat. Ďalej tiež môže stratiť body za "celkový dojem", a to podľa rozhodnutia rozhodcu.


Pes, ktorý nie je späť pri nohe psovoda v povolenom čase, stráca 10 bodov pridelených za zastavenie v obranných cvikoch.


V triede I. je ponechané na psovodovi, či svojho psa privolá, alebo nechá jeho figuranta strážiť. Každopádne zvolený spôsob musí ohlásiť rozhodcovi pri hlásení.

 4. Všeobecné predpisy

 
Celkový dojem


Ak rozhodca rozhodne, že prevedenie cviku je nepresné, odpočíta z celkovo dosiahnutých bodov cvikov až 10%. Rovnako môže trestať aj súťažiacich, ktorí sa pred, počas alebo po vykonanej skúške správajú nedisciplinovane. Výška odpočítaných bodov závisí na jeho zvážení.


V priebehu skúšky je psovodovi prísne zakázané oznamovať akékoľvek informácie zboru rozhodcov vynímajúcich prípadu zranenia psa alebo jeho samého. V prípade nedodržania tohto ustanovenia nasleduje strata 10 bodov za "celkový dojem", v prípade opakovania vylúčenie zo skúšky.


Bodová strata za "celkový dojem" sa zráža z celkovo dosiahnutých bodov pretekára.


V prípade obzvlášť nedisciplinovaného  správania môže rozhodca vylúčiť psovoda z ďalšej  účasti a odobrať mu výkonnostný zošit. Predloží potom správu o incidente jeho národnej výcvikovej komisii a prezidentovi miestnej  kynologickej  spoločnosti.


Podmienky účasti pre skúšky Mondioring


Psovod musí mať pre svojho psa vystavenú výkonnostnú knižku od zodpovedných úradov jeho krajiny. Pripustené sú všetky plemená psov. Pes musí byť držiteľom preukazu pôvodu vydaného kynologickou spoločnosťou, ktorá je uznaná FCI. Zúčastniť pretekov sa môžu psy staršie ako 12 mesiacov.


Predtým, ako je pes pripustený k vykonaniu skúšky podľa triedy III. musí sa preukázať jeho kvalifikácia nasledovne:


• v triede I. 2 skúšky s počtom bodov minimálne 160 z 200

• v triede II. 2 skúšky s počtom bodov minimálne 240 z 300


Psovod môže robiť skúšky v rovnakej triede neobmedzene dlho. Ak pes nedosiahne v triede III. nad 300 bodov, môže súťažiť v kategórii II. tak dlho ako bude chcieť.

Pes z ringu smie vstúpiť do súťaže Mondioring v rovnakej triede, v ktorej sa zúčastňujú ringu vo svojej krajine. Pes, ktorý sa zúčastňuje národných súťaží v najvyšších kategóriách, musí vstúpiť do Mondioringových súťaží priamo do III. triedy.

Ako vyplýva z pravidiel FCI, psy zúčastňujúci sa súťaží Mondioring musia mať dva semenníky normálneho vzhľadu, kompletne zostúpené do miešku.

 
V momente, kedy je pripravený terén pre skúšky, je prístup na neho prísne zakázaný všetkým pretekárom. Trestom pri porušení je vylúčenie  z pretekov. 

 

 

 

Organizácia pretekov


Združenia, ktoré chcú zorganizovať preteky, musia ich príprave venovať veľkú pozornosť a nezanedbať žiadny detail. Aby bola zaručená účasť zahraničných psovodov, musia včas upovedomiť príslušné zahraničné organizácie.


Zbor rozhodcov


Zbor rozhodcov sa skladá z jedného alebo viacerých kvalifikovaných rozhodcov. Pri rozhodovaní  im pomáhajú vybraní figuranti.


Čas, po ktorý môže rozhodovať len jeden rozhodca: 9 hodín denne.


Združenie musí tiež vybrať usporiadateľa - vedúceho priestoru, ktorý má prehľad o programe a o priebehu jednotlivých cvičení.


Pre hladký priebeh je vhodné mať k dispozícii jednu až dve sekretárky. Na ploche bude umiestnený aj stôl pre rozhodcov, jeho pozícia musí byť taká, aby rozhodcovia  mohli stále pohodlne sledovať dianie na pretekoch.


Združenie, ktoré organizuje preteky, musí tiež zabezpečiť účasť aspoň dvoch mužov - pomocníkov, ktorí budú určení pre napr.: presunutie prekážok, predhadzovanie potravy atď. 


Skúšobný priestor


Miesto, kde sa konajú skúšky, musí byť najmenej 60 x 40m veľké, najviac 5 000m2. Pôda nesmie byť tuhá, teda dláždená ani asfaltová. Je nutné dbať, aby vo vymedzenom priestore neboli žiadne predmety, o ktoré by sa mohol pes zraniť. Priestor musí byť ohradený. Požadované sú dva vchody, jeden pre psovoda so psom, druhý pre figuranta. Na ploche môžu byť začlenené kulisy podľa témy zvoleného usporiadateľom.

 
Usporiadateľ sa musí postarať aj o označenie priestoru. Každý začiatok cviku musí byť označený. Pre cvik "stráženie predmetu" musia byť označené 2 kruhy s priemerom 2 a 5m. Na zemi pred skokmi musia byť jasne označené príložníky. Tzn. proti palisáde, proti skoku do diaľky a pred skokmi cez prekážku. Pri "odmietani potravy" je v mieste, kde sa ukrýva psovod umiestnený nenápadný otvor, ktorým môže psovod svojho psa sledovať v priebehu cviku. Pre "vyslania vpred" je potrebné vyznačiť štartovaciu čiaru a paralelne od nej ďalšiu líniu 20 metrov dlhú, ktorá je na oboch koncoch vyznačená pätníkmi  alebo vlajkou. Od orámovania, vždy 5m smerom dovnútra, sú 1m dlhé kolmé čiary, ktoré označujú optimálny priestor na dosiahnutie. Os tejto dráhy musí byť kolmicou na cvičebnú plochu (nie diagonála), v ceste psovi nesmú stáť žiadne prekážky alebo predmety, ktoré by ho mohli odlákať. Orámovania (prápory alebo pätníky) môžu byť nahradené aj kulisami. 

 


Logistika pretekov


Organizátor pripraví pre rozhodcu nasledujúce pomôcky:


• 6 predmetov pre útoky

• prekážku pre útok (pozri skúšobný poriadok)

• 6 úkrytov pre vyhľadávanie

• 3 prekážky pre skoky (podľa nákresov v skúšobnom poriadku)

• 6 aportovacích predmetov (pozri zoznam skúšobnom poriadku)

• kúsky potravy (pozri skúšobný poriadok)

• predmety z dreva (15 x 2 x 2cm) pre "vyhľadávanie predmetov"

• 2 pištole ráže 9mm (alebo 6mm trojito nabitý)

• vlajočky ako označenie pre "prerušený útok"

• bodové listy

• 1 až 2 úkryty (zásteny) pre cvik "ukrytie psovoda"

• 3 až 4 predmety bežnej potreby pre "stráženie predmetov", vhodné sú predmety

   súvisiace s ostatnými kulisami (témou súťaže).


Aportovacie  predmety ako aj tie pre útok, sú vybrané rozhodcom ráno v deň súťaže. "Stráženie predmetu" a "útok"; rozhodca musí byť pozorný na použité rekvizity v priebehu skúšobného psa (tieto sa nesmú podobať stráženému predmetu).


Usporiadateľ tiež zabezpečí pre každú triedu v každý súťažný deň skúšobného psa. Pre výzvy na odštartovanie zabezpečí organizátor klaksón. Píšťalku smie používať iba psovod.


Pre figuranta musí byť zabezpečené miesto, kde by sa zdržiaval v čase, keď obrana neprebieha. Toto miesto je zvolené tak, aby nezvádzalo  pozornosť cvičiacich psov a aby psy prítomnosť figurantov nevnímali. Musí byť od cvičebného priestoru vzdialené najmenej 5m. Na cvičebnej  ploche, ani na jej okraji, nesmú byť postavené nádoby s vodou. Mohli by tiež zvádzať pozornosť psov. Mimo cvičebnej  plochy musí byť postavený úkryt, v ktorom sa môže zdržovať psovod v priebehu prípravy na cvik "prieskum terénu". Tu má k dispozícii misku a môže dať svojmu psovi napiť.

Losovanie

Pred začiatkom skúšok vykoná usporiadateľ žrebovanie štartového poradia. Tiež môže vykonať žrebovanie poradia jednotlivých cvikov. Toto žrebovanie nie je povinné a je na zvážení rozhodcu. Prítomnosť súťažiacich pri žrebovaní nie je nevyhnutná. Cviky "obrany" nikdy nezačínajú vyhľadaním ani zadržaním pri úteku (v kategórii III).

Ďalej sa žrebuje predvolená poloha psov pre cvik "polohy" ("sadni", "vstaň" alebo "ľahni"). A naposledy sa žrebuje poloha psa v priebehu cviku "neprítomnosť psovoda", a to "sadni" alebo "ľahni".Skúšobný pes


Povinne musí byť pred začiatkom skúšok v každej triede predvedený skúšobný pes. Súťažiaci sú vždy prítomní pri predvedení.Potrava


Musia byť pripravené rôzne kúsky potravy v primeranej veľkosti (najviac vo veľkosti päste). Potrava môže byť surové alebo varené mäso, kus ryby, syr, suché sladkosti, cukor atď.

 

Palica

Pripravená palica musí byť z bambusu rozrezaného do kríža.


Povely

Musia byť dávané psovodom presne podľa skúšobného poriadku a môžu byť v rodnom jazyku psovoda.


Bodové listy


Musia zodpovedať úradnému vzoru a musia obsahovať všetky údaje o skúške. Vypĺňajú sa pre každú triedu a psa 3x (1 originál a 2 kópie). Originál zostáva rozhodcovi, prvú kópiu získa psovod pri vyhlasovaní výsledkov a druhá kópia je určená pre usporiadateľov.


Činnosť a povinnosti rozhodcov


Splnomocnenia rozhodcov pre rozhodovanie sú vymenovaní úradnou organizáciou v každej krajine. Ak sa zbor rozhodcov zostaví  z viacerých rozhodcov, posudzujú to spoločne a nie jednotlivo. Musia poznať presne skúšobný poriadok a toho sa aj držať.


Rozhodca zodpovedá za priebeh jednotlivých disciplín a má úplnú slobodu v hodnotení. Rozhodca jednotlivo upresňuje prácu figuranta podľa kategórie I, II alebo III. Pre jasne definované chyby udeľuje bodové straty, tak ako sú uvedené v skúšobnom poriadku. Každá bodová strata zodpovedá jednej chybe, nevyhovujúcemu výkonu psa alebo chybnému správaniu psovoda. Predtým, než sa zúčastnia skúšok, sú všetci účastníci povinní sa oboznámiť s poriadkom, predpismi a bodovými  stratami. Rozhodnutie rozhodcov alebo zboru rozhodcov, vo vzťahu na možné prípady v skúšobnom poriadku nešpecifikované, je nedotknuteľné. Výhradne rozhodca stanovuje priebeh cvikov. Všetky cviky sa vykonávajú až na jeho výzvu. Klaksón dáva signál k začiatku a ukončenia každého cviku. Musí dávať pozor na to, aby všetky cviky pre všetky psy boli vykonané rovnakým spôsobom. Podmienky pre všetkých psov musia byť rovnaké.


Bezprostredne po každom jednotlivom cviku komentuje rozhodca pre divákov zrozumiteľným spôsobom prácu psa a udelí počet bodov. Spočítava celkový počet bodov a podpisuje bodovacie listy. Po skončení skúšky sa bodový list  viditeľne umiestni v priebehu nasledujúcich pätnástich minút.


IV. Poslušnosť


1. Chôdza pri nohe ............................................... ...... 6 bodov


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Trasa je ukázaná na skúšobnom psovi, ten je navádzaný usporiadateľom alebo rozhodcom. Psovod potom ide trasu po pamäti. Trasa teda musí byť jednoduchá. V priebehu tejto trasy sú tri zmeny smeru obraty v pravých alebo ostrých uhloch, jeden obrat čelom vzad a 2x zastavenie. Poloha psa pri zastavení nie je určená. Rozhodca signalizuje zastavenie  aj pokračovanie v chôdzi. Ak sa psovod na trase pomýli, rozhoduje, či je chyba drobná, potom sa penalizuje podľa CD ("celkový dojem"). Ak je chyba veľká a psovod sa kvôli tejto chybe vyhne inej úlohe, stráca všetky body. Do rúk psovoda sa pri tomto cviku nedávajú žiadne predmety.


Straty:

• pes predbieha, vzďaľuje sa alebo mierne zostáva pozadu, za každú chybu

  (nezáleží, či sa tak deje na rovnom úseku, pri obrate, zastavení, alebo otočení) –

  0,5 bodu

• pes opustí,  alebo nenasleduje psovoda - 6 bodov

• psovod sa pomýli na trase - CD

• psovod sa pomýli na trase a vynechá úloha - 6 bodov


 
2. Neprítomnosť psovoda ................................................ ........... 10 bodov


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.


Pes je uložený na zemi alebo na inom pevnom, stabilnom a dostatočne priestrannom mieste. Toto miesto určí rozhodca. V triede I. a II. je pes odložený v ľahu. V triede III. je losovanie, či bude odložený v sede alebo v ľahu. Rozhodca je oprávnený zmeniť miesto odloženia psa podľa jeho zváženia  v prípade nepriaznivých klimatických podmienok alebo zmene terénu. Psovod je neprítomný po dobu 1 minúty, počítajúc od doby, kedy zájde do úkrytu. Nesmie sa otáčať k psovi na ceste do úkrytu, ani pri vstupe do úkrytu. V priebehu neprítomnosti psovoda prebieha pokus o odvrátenie pozornosti psa, pri ktorom sa pes musí správať pokojne, nesmie sa pohybovať, alebo meniť polohu. Spôsob odlákania pozornosti psa je odlišný podľa kategórie. Nesmie sa jednať o útok alebo dráždenie psa, nie je ani povolená prítomnosť figuranta. Pokus o odvedenie pozornosti je vo vzdialenosti minimálne 10 metrov od psa v kategórií I a II, v kategórií III je táto vzdialenosť 5 metrov.

 

 

 

 

Straty:


• pes v priebehu 1 minútovej neprítomnosti psovoda zaujme iný postoj - 10 bodov

• alebo v priebehu odchodu psovoda do úkrytu - 10 bodov

• bez zmeny polohy sa pes vzdiali od miesta odloženia, za každý meter - 1 bod

• pes zmení pozíciu po príchode psovoda - 2 bodov

• psovod sa psovi ukáže v priebehu cviku - 10 bodov

• každý neautorizovaný povel - 10 bodov

• psovod sa otočí na psa na ceste k úkrytu alebo pri vstupe do úkrytu - 10 bodov

 

3. Vysielanie vpred ................................................ ........... 12 bodov


Získané body:


• dosiahnutie optimálnej zóny - 12 bodov

• medzi ohraničením a kolmicami - 8 bodov

• mimo orámovania - 4 body


Technické údaje cviku


Pes musí prejsť cieľovú líniu, ktorá je rovnobežná tej štartovacej a je dlhá 20 metrov. Cieľová línia je ohraničená dvomi pätníkmi alebo vlajkami na oboch koncoch. Od orámovania, vždy 5m smerom dovnútra, sú 1m dlhé kolmé čiary, ktoré označujú optimálny priestor na dosiahnutie. Toto orámovanie (vlajky alebo pätníky) môžu byť nahradené kulisami. Cieľová línia je vo vzdialenosti 20, 30 alebo 40 metrov od štartovej čiary, a to podľa výkonnostnej triedy (I, II alebo III). (Pozri schému).


Priebeh cviku


Príprava začatí cviku spoločná pre všetky disciplíny.


Pes je odložený pred štartovú čiaru v strede, v mieste označenom zvislou čiarou. Na pokyn rozhodcu dáva psovod svojmu psovi povel "vpred". Pes sa vzdiali v priamom smere do vzdialenosti 20m a dobehne na cieľovú líniu. Akonáhle pes prebehne cieľovú líniu, privolá si psovod svojho psa povelom alebo zapískaním "k nohe". Čas pridelený k návratu psa je 20 sekúnd.


Straty


• zvukovými  povelmi alebo povelmi gestami                 - 2 body

• každý ďalší povel na vysielanie                                         - 4 body

• pes kľučkuje, ide mimo smer                                            - 1 bod

• pes začína (naznačuje návrat sám o sebe) pred zvukovým povelom psovoda, za

  každú chybu                                                                         - 2 body

• pes vybieha:

a)     pred pokynom rozhodcu                                           - 4 body

b)  po pokynu rozhodcu                                                  - 2 body

• pes nedosiahne cieľové línie                                            -12 bodov

 

 

• doplňujúce poveli k návratu (iba jeden) - 2 body

pes sa nevráti v stanovených 20 sekundách - 12 bodov

pes sa na ceste späť potuluje - CD

 4. Polohy .............................................. kategórie I 10 bodov


            ... ... ... ... ... ... ... ... ............ Kategórie II + III 20 bodov


Získané body:                                                                                                      I. II. + III.


- pre 3 (3bod x 3polohy) prípadne 6 (6 polôh x 3 body) vykonaných polôh   9 bodov 18 bodov
- privolanie "k nohe" na konci cviku                                                                  1 bod      2 body     


 Príklad: Pes kategórie III.


              -    "ľahni", "sadni", "vstaň" dobre = 9 - 1m posunutie vpred = 8

-          "ľahni" dobre, potom sa vracia = 3

-           celkový počet bodov = 11

 

Technické údaje cviku


Pri cviku je pes položený na zemi. Pes vidí dobre na psovoda pred sebou, ten je vo vzdialenosti 5, 10 alebo 15 metrov podľa kategórie I, II alebo III. Osloviť psa menom pred výzvou k polohe je možné. Meno však musí byť vyslovené spoločne s povelom, inak je považované ako povel navyše. Povel smie byť vyslovený pred menom psa.


V
každej pozícií má psovod možnosť dvoch povelov naviac. Ak po týchto dvoch poveloch pes polohu nevykoná, je cvik ukončený. Body, ktoré pes získal, zostávajú. Rovnaké podmienky platia pre východiskovú polohu. Ak ju pes opustí, musí byť znovu prikázaná (povolené sú dva povely). Pes, ktorý predčasne mení polohu, stráca body za tú polohu, ktorú opustil. Môže však stratiť body za ďalšiu polohu, a to zaujal ak tú polohu, ktorá mala nasledovať. Aby pes náhodou neposlúchol hlasitého povelu daného usporiadateľom, odporúča sa používať tzv "trojuholníkovú signalizáciu", kde každý vrchol zobrazuje v náryse jednu polohu.


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Začatie cviku: psovod sa dostaví na miesto začiatku cviku, pes sedí. Na povel rozhodcu zavelí psovod úvodnú polohu psa, po povele pre udržanie psa v polohe sa vzdiali.

Psovod na psa v priebehu celého cviku vidí.


Na začiatku teda pes leží, sedí alebo stojí podľa rozhodnutia rozhodcu. V kategórii I je každá poloha vykonaná raz. V kategóriách II a III bude každá z pozícií vykonaná dvakrát. Ich poradie určí rozhodca.Straty

 
- Pes zmení úvodnú  polohu                                                                    - 2 body

- Pes nevykoná prikázanú polohu                                                 - 3 body

- Pes sa pohybuje, za každý meter                                                           - 1 body

- Pes príde k psovodovi pred ukončením cviku, stráca body za       - 1 (kategória II a

  privolanie, ale sú mu ponechané body za vykonané pozície             III -  2 body


(Z bodov získaných za polohy sa odrátajú body za posun psa podľa metrov)


V priebehu tohto cviku nie je prípustná žiadna odchýlka.


5. Odmietanie potravy ................................... kategórie I 5 bodov


               ... ... ... ... ... ... ................ kategórie II + III 10 bodov


Technické údaje cviku


V kategórii II a III je na ploche umiestnených šesť rôznych kúskov potravy podľa zváženia rozhodcu. V kategórii I nie sú na ploche žiadne kúsky potravy. V cviku "vyhľadanie  predmetu" musia byť kúsky potravy umiestnené minimálne 5 metrov od drievok. Kúsky potravy tiež nesmú byť umiestnené vo vymedzenom dvojmetrovom kruhu v cviku "stráženie predmetu".


Odmietanie potravy je cvik sám o sebe a musí byť vykonaný samostatne a oddelene od ostatných cvikov.


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.


V kategórii I je hodený jeden kúsok potravy. V kategórii II a III sú dva kúsky potravy (jednotlivo alebo naraz) odhodené alebo ponúknuté v priebehu poslušnosti. Ponúknuté alebo odhodené sú na mieste a v momente, ktorý určí rozhodca.

Podmienky budú rovnaké pre všetkých psov.


Cieľom nie je na psa nastaviť pascu (neumiestňovať preto kúsky potravy na miesta, kde bude pes pracovať; na miesta doskokov; na začiatok vysielania ... ...)


Straty:                                                                                                                     I , II a III


- Pes potravu olíže, zožerie, alebo vezme do papule                 -5 bodov    -10 bodov

  (Hodenú alebo na ležiacu na zemi)

- Pes sa vzdiali od odhodenej potravy, každý meter                   - 1 bod       - 1 bod

- Psovod pôsobí na psa zvukovým povelom alebo inak - 5 bodov    -10 bodov

- Vzďaľuje sa počas predhadzovania  potravy, až k 3 metrom - 1 bod za meter až k 0

- Vracia sa k psovodovi                                                                   - 2 body     - 2 body

                                                                 
6. Prinášanie predmetu ................................................ ...... 12 bodov


Technické údaje cviku


Cvik musí byť vykonaný v priebehu 15 sekúnd.

Predmet pre aport je pred skúškou buďto vylosovaný alebo vybraný rozhodcom z pripraveného  zoznamu (činka, kužeľ, pneumatika, plastiková fľaša - pevná, ak je v nej voda-, malá taštička, koliesko kočíka atď). Pes musí mať možnosť tento maximálne 1 kilogram ťažký predmet dobre uchopiť. Zakázané sú všetky kovové a sklenené predmety. V okruhu 5 metrov nesmie byť umiestnený žiadny iný ďalší predmet, išlo by totiž už o úlohu rozlišovanie predmetov. Umiestnenie potravy nie je v tomto vymedzenom okruhu povolené.


Psovod sa nesmie pohybovať, kým nemá aportovaný predmet v rukách.


Pravidlá predpokladajú jeden predmet. Poznámka: logicky sa tu pár ponožiek, ktoré sú k sebe pripútané tak, že sa nedajú oddeliť, považuje za jeden predmet .... ... Avšak je potreba ctiť určité hranice.


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Na povel rozhodcu je predmet hodený do vzdialenosti minimálne 5 metrov od psa. Po povolení rozhodcu môže psovod vyslať psa pre aport. Povolený je iba jeden povel. K odovzdaniu predmetu psovodovi je povolený jeden krátky povel, napr: "daj". Psovod počká na klaksón, ktorý ukončí cvik, skôr ako opustí svoje miesto.Straty:


• doplňujúce alebo nepovolené povely                  -12 bodov

• zvukové alebo iné usmernenia (gestá)    - 2 bodov

• práca nie je vykonaná v časovom limite -12 bodov

• pes vybieha:

a)     pred pokynom rozhodcu                             - 4 bodov

b)     po pokyne rozhodcu                                    - 2 body

• pes žuje alebo sa hrá s predmetom                   - 1 bod

• pes predmet pustí, zakaždým                              - 1 bod

• pes pri odovzdaní predmetu nesedí                   - 1 bod

pes pustí predmet pred psovodom, a ten ho musí zdvihnúť zo zeme – 2 body  

   a -1 bod  CD (tj - 3bod)

 

 

 

 

 

 

 

 7. Vyhľadanie predmetu ................... kategórie II a III 15 bodov


Technické údaje cviku


Čas na vykonanie: 1 minúta


Použitým predmetom je nedotknuté očíslované drievko (15cm dlhé, pre psa s veľkými čeľusťami a 2cm v priereze), ktoré si psovod vyberie medzi rovnakými, taktiež očíslovanými drievkami. Psovod dostane drievko  pri hlásení. Po jeho obdržaní od rozhodcov nahlási číslo, a bez toho aby ho ukázal psovi, drievko si schová do vrecka. Všetci súťažiaci budú mať drievko  po rovnako dlhú dobu. Do blízkosti umiestnenia drievka  súťažiaceho sa umiestnia podobné, ale nečíslované. Predmet má byť položený chrbtom ku psovi, bez toho by sa mu ukázal. Drievko musí byť logicky umiestnené ústretovo. V priebehu tohto cviku nie sú povolené žiadne odchýlky. Rovnako ako pri aporte nie sú v okruhu 5 metrov od umiestnenia drievok  povolené žiadne iné predmety a ani kúsky potravy. Výnimku tvoria súčasti dekorácie. Na konci cviku sú ostatné drievka  položené na podnos, aby sa predišlo ich nadbytočnej  manipulácii.


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.

Psovod odloží svojho psa na miesto určené usporiadateľom a vo vzdialenosti 30m v dohľade psa položí drievko do pomyselného štvorca 1x1m. Drievko odloží chrbtom k psovi. V priebehu návratu psovoda k psovi, sú do blízkosti jeho drievka (aspoň 25cm), v pomyselnom štvorci, položené ďalšie neočíslované predmety (3,4 predmety; podľa triedy II alebo III). Na pokyn rozhodcu vysiela psovod svojho psa povelom "hľadaj a prines". Povolený je jeden zvukový povel. Aby pes pochopil cvik, môže psovod pred povelom dať psovi oňuchať  pach zo svojich rúk. Aby mohla byť vykonaná kontrola správnosti, vracia nakoniec psovod drievko usporiadateľovi.


Straty


psovod ukáže predmet psovi                                                            -15 bodov

• zvukový alebo iný povel (gestá)                                                   -  2 body

• opakovaný povel na vysielanie psa                                                        -15 bodov

• neprinesenie predmetu alebo jeho neprinesenie v určenom čase    -15 bodov

• pes vybieha:

a)     pred pokynom rozhodcu                                                                - 4 body

b)      po pokyne rozhodcu                                                                        -2 body

• pes žuje                                                                                                      - 1 bod

• pes predmet pustí, za každú chybu                                                        - 1 bod

• pes pri odovzdávaní predmetu nesedí                                                    - 1 bod

pes neodovzdá predmet do rúk psovoda, a ten ho musí zdvihnúť zo zeme

   -2  +  -1 CD (celkom -3)

• pes opustí svoje miesto pred návratom psovoda (viac ako 2m)        -15 bodov

• pes sa vzdiali do 2m, za meter                                                                 - 1 bod

• pes zdvihne iný predmet                                                                          -15 bod 

 

V. Skoky


V kategórii I si môže psovod vybrať jeden skok, ktrorý bude jeho pes skákať. Vybraný skok oznámi rozhodcovi pri hlásení. V kategórii II je "prekážka" povinná (20 bodov), ale psovod si môže vybrať výšku "palisády" (2,10 m = 15 bodov) a dĺžku "diaľky" (3,50 m = 15 bodov).

 

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny.


Nasledujúce pokyny platia pre všetky tri skoky (strmú stenu, skok do diaľky, prekážku):


• Psovod si umiestni pred skokom psa na takú vzdialenosť, ktorá mu vyhovuje

Pri predvádzaní skúšobného psa má psovod právo označiť si miesta pre štart

   skokov. Potom si už nebude môcť tieto miesta označiť, inak mu hrozí strata 

   získaných bodov.

• Postaví sa ihneď, vľavo alebo vpravo, do vyznačeného uhla proti palisáde, proti

  diaľke,  či prekážke

Psovod sa nesmie dotýkať skoku (opierať sa o prekážku ... ..)

• Pokiaľ pes pred vykonaním skoku opustí svoje miesto a psovod ho musí znovu

  umiestniť, stráca jeden pokus a príslušnú bodovú zrážku

• Pre palisádu a skok do diaľky sú povolené 3 pokusy

• Pri prekážke platí, že pokusy na skok cez a späť sú tiež 3, ale dohromady (pes, ktorý

  skazí alebo nechce skočiť je psovodom vrátený späť na miesto, ako skazil; psovod

  sa potom vráti späť na svoju pozíciu a počká na súhlas rozhodcu k povelu pre psa

• Pokus pes neskočí, nemá psovod právo žiadať zmenu dĺžky alebo výšky skoku

• Povel ku skoku je len slovný, za gestá či pomocné pohyby tela sa odpočítajú body;

   psovod môže psa sledovať pohľadom - prirodzene, bez toho by na ňom ustrnul

• Po skoku (i neúspešnom) smie dať psovod nepovinný zvukový povel k návratu psa

   k nohe alebo na zabezpečenie psa za prekážkou. Po povele na zabezpečenie psa   

   za prekážkou si musí psovod pre psa dôjsť. V prípade, že pes nie je zabezpečený

   za prekážkou má k návratu k psovodovi 10 sekúnd (či už psovod dal povel alebo 

   nie). K privolaniu smie byť použitý slovný povel alebo píšťalka, a to pre  

   všetky  skoky  rovnako.

• Pes, ktorý nevykoná povel na zabezpečenie, bude potrestaný bodovou stratou.

   Psovod počká na povel rozhodcu na opustenie prekážky.

• Pokiaľ je pes zaistený  i v inej polohe ako vyžadoval psovod, body nestráca.

• Psovod nesmie psa zoznamovať s prekážkami pred skokom.

 

1.      Kolmá stena (palisáda )............................................. ................. 15 bodov


výška (m)            1,80          1,90         2,00           2,10      2,20             2,30

kategórie I.           15            -              -                 -            -                -          bodov

kategórie II.          12           13           14              15          -                -          bodov

kategórie III.          5             7              9              11         13             15         bodov


V triede I. len jedna výška: 1,80 m = 15 bodovTechnické údaje cviku


V dolnej časti palisády je upevnená plná doska do výšky 1metra, na nej sú poskladané nehobľované dosky 10cm vysoké a 27-30cm široké. Kolmá stena môže byť 1,5 až 1,9 metrov široká. Na zadnej strane kolmej steny sa nachádza naklonená plocha (zložená z lát) pripevnená k stene vo výške 1,7 m a vzdialená od päty steny 1,2 m. Laty umiestnené na nej po 30cm brzdí zoskok psa z kolmej steny. Naklonená stena palisády slúži aj na upevnenie celej konštrukcie. Aby sa mohla ľahšie premiestňovať, je stena namontovaná na dva trámiky v tvare obráteného "T". Za stenou nie je klietka, neskáče sa spätný skok. 2. Skok do diaľky ............. kategórie I a II 15 bodov, kategória III 20 bodovDĺžka ( metre )

3,0

3,5

4,0

Kategória I

15

 

 

Kategórie II

10

15

 

Kategória III

12

16

20

 

V kategórii I je jednotná dĺžka skoku: 3 metre = 15 bodov.


Technické údaje cviku


Tento skok nemá priekopu.


Skok má rám z troch latiek. Jedna latka dlhá 2m a 10cm vysoká sa nachádza v čele (vpredu) skoku. Dve bočné laty na nej po stranách nadväzujú a sú 3m dlhé, vpredu 10cm a postupne sa zvyšujú dozadu na 20cm. Na konci sú upevnené železnými príložníkmi do pôdy, aby sa zabránilo ich roztvoreniu. Naprieč cez skok sú upevnené farebné gumy vo vzdialenosti asi 30cm od seba. Pes musí preskočiť rám a doskočiť na náklonnú rovinu lichobežníkového tvaru, 1,95 m dlhú a 1 meter širokú (vo svojom strede). Rovina sa v ráme pohybuje bez toho, aby sa ho dotýkala. Dostaneme tak skok 3 - 3,5 m. Pre 4m skok stačí, keď rovinu zodpovedajúcim spôsobom posunieme. Rovina musí byť zostrojená alebo zaťažená tak, aby spodná stena ležala na zemi a horná časť bola 30cm zvislo nad krajinou. Ak pes bez skoku vletí do rámov, stráca 4body a naviac sa mu odpočíta 1 pokus. Skok opakuje ešte raz. 3. Prekážka ............... kategórie I 15 bodov ... .. kategórie II + III 20 bodov


výška (metre)                       1,00               1,10               1,20

Kategórie I                           15

Kategórie II + III                     12                     16                  20


V kategórii I je jednotná výška: 1m = 15 bodov (7,5 + 7,5). 

 

Technické údaje cviku


Prekážka pozostáva z pohyblivej, dvoma čapmi opatrenej  steny, ktorá musí byť 1,5 m široká a 60cm vysoká a je zavesená do držiakov privarených na podstavci. Nad touto stenou sa nachádza otočná 30cm vysoká doska, ktorá sa pri nepatrnom náraze skloní a nepredstavuje tak pre psa žiadne nebezpečenstvo úrazu. Skok musí byť nastaviteľný na požadovanú výšku. Ani pred, ani za skokom sa nenachádza žiadna priekopa.

Akonáhle pes vykonal skok cez prekážku je povolený jeden zvukový povel na zastavenie psa. Nie je povolený sprievodný povel gestom, takýto povel je trestaný zrážkou 2 bodov.


Na pokyn rozhodcu môže dať psovod psovi zvukový povel spolu s povelom gestom pre spätný skok. Každý ďalší pokyn na zastavenie psa alebo skoku späť bude trestaný. Po spätnom skoku môže psovod dať psovi voliteľný zvukový povel "k nohe".

Straty (pre všetky 3 skoky):


• pes vybehne pred pokynom rozhodcu (+ strata 1 pokuse)                   - 4 body

• pes vybehne po pokyne rozhodcu                                                                - 2 body

• zvukový povel alebo povel gestom naviac                                                  - 2 body

• odmietanie alebo váhanie pri skoku tam alebo späť                     - 4 body

• pes jeden zo skokov skazí, tam alebo späť                                                - 2 body

• nezastavenie psa povelom za prekážkou                                                   - 2 body

• ďalší povel pre zastavenie, umiestnenie psa, vzatie psa k nohe              - 2 body

• ďalší povel na vykonanie skoku                                                        - 5 bodov

• pes nepríde "k nohe" v priebehu 10 sekúnd                                                -2 body

• akýkoľvek ďalší neautorizovaný povel vedie k strate bodovStraty  (iba pre prekážku):


• zvukový povel alebo povel gestom pre zastavenie psa po skoku tam    -2 body

• pes sa dotkne prekážky tam či späť                                                               -1 bod

• pes sa zaprie do prekážky, aj keď tá nespadne                                           -2 body
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Obrana


1. Útok spredu s palicou ..............................................

                             bez prekážky - kategória I 50 bodov

                              s prekážkou - kategória II 40 bodov

                                                   - Kategória III 50 bodov


Prideľovanie bodov:

Vybehnutie  : 10 bodov

Útok:  30 bodov (20 pre kategóriu II)

Pustenie a návrat:  10 bodov


Technické údaje cviku


čas: 10 sekúnd


Vzdialenosť: trieda I.    30m

 trieda II.   40m

 trieda III.  50m


Dovolené prostriedky : výhražné pohyby, bránenie, zastrašovanie, tiesnenie, odpor, nátlak na psa (najviac 2 kroky). Uhýbanie až únik, ak sa pes v priebehu útoku pustí. Pri tomto cviku možno palicu nahradiť inou rekvizitou. V kategórii I musia byť ruky ponechané tak, aby sa pes mohol zahryznúť.


Nepovolené prostriedky: Uhýbanie až únik pred záhryz psa. Údery do psa alebo každé konanie figuranta, ktoré môže spôsobiť psovi bolesť. V takom prípade nasleduje vylúčenie figuranta z pretekov a nahlásenie tohto priestupku.

Prekážky:


• vodná priekopa alebo plastová vodná jama, výška vody max 20cm

• balíky slamy

• naskladané alebo zvisle upevnené pneumatiky

• pruhy zvislých závesov na ráme

• sieťOkrem vodnej priekopy alebo inej  plochej  prekážky (s výškou najviac 25cm) tieto prekážky nesmú byť širšie ako 80cm. Pneumatiky, balíky slamy alebo siete nesmú byť vyššie ako 80cm. Ich dĺžka je povolená medzi 8 až 10 metrov. Prekážky musia byť postavené tak, aby umožňovali hodnotiť správanie psa pri útoku. Žiadna z nich tiež nesmie spôsobiť psovi bolesť alebo zranenie. Cieľom je spomaliť psa na prekážke a ohodnotiť jeho odvahu tvárou v tvár dáždnikom alebo inej  rekvizite. Prekážka je teda určená iba k spomaleniu psa a nesmie nikdy psa ohroziť. Figurant stojí potom v strede, 5 metrov za prekážkou. Pes musí na figuranta počas cviku vždy vidieť. 

 

Priebeh cviku


Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Figurant musí urobiť všetko pre to, aby na seba nalákal pozornosť psa. Pes si musí byť istý činnosťou, ktorú od neho chceme. Figurant na seba musí nalákať psa na prvých 10 metroch. Na želanie rozhodcu sa figurant vzdiali do vzdialenosti 10 až 20 metrov a nakoniec, keď je figurant za prekážkou, dá povel na vypustenie psa. Figurant, ktorý sa vracia na miesto (alebo ho opúšťa) za prekážkou, by ju mal tiež zdolať. Jeho miesto je minimálne 5 metrov za prekážkou.


Nesmie vykonávať nátlak na psa, ak je vo vzduchu. Ak vykonáva nátlak na psa, musí priestor k nátlaku pripočítať k daným 5 metrom za prekážkou. V priebehu útoku zostáva v smere osi behu psa a mierni ho.


Únik nie je na začiatku cviku povolený a ak je, potom je predčasný a nechcený. Nie je teda ani možné odčítať body za zmeškaný záhryz. Figurant sa v činnosti nezastaví, kým nezaznie povel na pustenie, potom však musia prestať pracovať ihneď a úplne.


 
Straty:                                                                                                             I.+  II.

                                                                                                                         III.   


- Pes vybieha vpred pokynom rozhodcu

  (-5 Z CD) tj spolu-15bodů                                                                       -10     -10

- Pes vybehne druhýkrát pred pokynom rozhodcu                                   -50     -40

- Pes vybieha na pokyn rozhodcu                                                 - 5       - 5

- Opakovaný povel na vyslanie psa (jeden povel)                                    -10     -10

- Každé nesprávne správanie pred alebo počas cviku               - 50    -40

- Pes nekusne, každá sekunda                                                                   - 3      - 2

- Prehryz, zakaždým                                                                         - 1      - 1

 

- Pes nepustí okamžite po povele k pusteniu, za každú sekundu

  (1 sekunda sa povoľuje)                                                                              - 2     - 2

- Ďalší záhryz po povele k pusteniu                                                             - 2      - 2

- Opakovaný povel na odvolanie (1 povel dovolený)                                 - 5      - 5

- Odvolanie, ale pes už nie je v záhryze (+ strhávky za sekundu

   bez záhryz)                                                                                                   - 5      - 5

- Pes sa nevráti do 30 sekúnd                                                                      -10    -10

- Nesprávne chovanie  po povele k pusteniu                                               -10    -10

- Pes neútočí alebo nehryzie (pes nesmie vykonať "prerušený útok"

  a stráca tieto  body, keď ho vykoná)                                                          -50    - 40

- Psovod opustí štartovací čiaru v priebehu cviku (pohyby psovoda

  do strán, aby mal lepší výhľad na psa, sú dovolené, pri daní povelu

  k pusteniu musí stať kľudne)                                                                -50   - 40

- Psovod využil útok v priebehu testu ako nácvik                                   -50   - 40

- Pes váha pred prekážkou                                                                              - 5     -5

- Pes obehne prekážku (netrestá sa pri návrate)                                           -15   -102.Útok s predmetmi .................... kategórie II 40 bodov, kategória III 50 bodov


Technické údaje cviku


Vzdialenosť: 30m


Platia rovnaké ustanovenia ako pri "útoku spredu s palicou"


Povolené predmety: (sú určené na to, aby odpútali pozornosť psa)

• vetva, hrkálka, handra, noviny

• kus plastu alebo vrecúško, plastové vedro prázdne alebo plné

• akékoľvek predmety vytvárajúce hluk (neškodné), atď

 

Použité rekvizity nemajú psa pri uchytený koristi úplne zakryť.


Ak pes pri cviku mieri na inú osobu ako figuranta, musí byť cvik ihneď ukončený rozhodcom. Pes stráca všetky body získané v cviku. Pokiaľ je pes vyložene nebezpečný, musí opustiť pretek.


Ak figurant zhodnotí počas útoku, že pes mieri na jeho tvár, smie sa brániť skopávaním psa a uhýbaním.


Priebeh cviku


Rovnaký ako pri "útoku spredu s palicou". Rekvizity v tomto cviku slúžia na testovanie odvahy psa, nemali by byť figurantom použité na nalákanie  a uhnutie.


Straty

Rovnaké ako pri "útoku spredu s palicou".3. Zadržanie pri úteku ... kategórie I 50 bodov, kategória II + III 30 bodov


Prideľovania bodov:                                    I.                                  II. + III

- Vybehnutie                                     10 bodov                           10 bodov

- Útok                                                 30 bodov                           10 bodov

- Púšťanie a návrat                          10 bodov                           10 bodov


Technické údaje cviku


Vzdialenosť: 30 až 40 metrov

Čas: 10 sekúnd


Priebeh cviku


Príprava začatia  cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Figurant začína cvik asi v 10 metrovej vzdialenosti od psa. Rozhodca potom odštartuje cvik bez zbytočného zdržiavania. Zadržanie sa vykonáva asi vo vzdialenosti 30 až 40 metrov. Figurant zrýchli v momente, kedy je pes asi 12 metrov od neho a udržiava potom rovnakú rýchlosť až do zásahu. Figurant odbieha, bez toho aby sa otáčal alebo sa psovi uhýbal. Je ozbrojený pištoľou, z ktorej 2x vystrelí v priebehu záhryzu psa. Usilovnej sa bráni, nie však brutálne, aby záhryz čo najviac obmedzil. Akonáhle je daný zvukový povel na púšťanie, zostane ihneď úplne kľudne stáť.


Straty

Rovnaké ako pri "útoku spredu s palicou".


V kategórii II. a III ak pes pustí, stráca 1 bod za sekundu. V kategórii I sú to 3 body.4. Zadržanie pri útoku, prerušené ....................... kategórie III 30 bodov


Prideľovanie bodov


vybehnutie :                    10 bodov

útok (resp. odvolanie)   20 bodov


Prerušené zadržanie pri útoku je z tretiny hodnotené a aj body, ktoré pes získal v ďalších disciplínach obrany spredu. (Základné počty bodov 30 + 30 = 60 bodov + body za vybehnutie  psa, pozri príklady).


Technické údaje cviku


Vzdialenosť: 30 - 40m


Každý psovod si vylosuje svoje poradie dvoch zadržaní pri útoku. Výsledok pozná iba rozhodca. Figurant koná pri oboch zadržaniach rovnako. Prerušené zadržanie nemôže byť vykonané, ak pes pri akomkoľvek inom zadržaní nezahrýzol. Ak už tento cvik prebehol a v ďalšom zadržaní pes nezahrýzne, sú body za prerušené zadržanie zmazané.


Priebeh cviku


Príprava začatia cviku je  spoločná pre všetky disciplíny.


Po vybehnutí psa mávne pomocník pre odmietanie potravy červenou zástavkou, ak ide o prerušenie zadržania. Pokiaľ ide o zadržanie sa záhryz, dvíha zelenú  zástavku.


Pokiaľ ide o prerušenie zadržania, usporiadateľ včas upozorní psovoda dotykom na paži, aby svojho psa odvolal, skôr než vykoná záhryz.

 

Po zvukovom povele psovoda k odvolaniu a privolanie psa, pokračuje figurant rovnakým spôsobom v úteku bez toho, aby  psa akokoľvek dráždil alebo strieľal.Straty :


• vybehnutie (zrážky ako pri ostatných útokoch)

• pes uhryzne -30 bodov

• odvolanie vo vzdialenosti 3m od figuranta bez zrážky

• za každý ďalší meter - 2 body

• opakovaný povel na odvolanie (povolený je iba jeden), ak sa pes vráti do okolia 5

   metrov od psovoda -5 body

• opakovaný povel na odvolanie (povolený je iba jeden), ak sa pes vráti do okolia viac

   ako 5 metrov od psovoda (ponechané body za vybehnutie) -20 bodov1. Príklad: dosiahnuté počty bodov 28 + 26 = 54: 3 = 18

 Vybehnutie :                                                                        10

 maximálne body                                                             = 28

 vzdialenosť pri odvolaní = 5 m                                          - 4

 počet bodov za prerušené zadržanie                           = 24


 
2. Príklad: dosiahnuté počty bodov 30 + 30 = 60: 3 = 20

 Vybehnutie  na pokyn rozhodcu                                      10 - 5 + 5

 maximálny počet bodov                                               = 25

 vzdialenosť pri odvolaní 2 m                                           – 0

  počet bodov za prerušené zadržanie                          = 25


3. Príklad: dosiahnuté počty bodov 30 + 30 = 60: 3 = 20

 Vybehnutie na  pokyn rozhodcu                                    + 10

 maximálny počet bodov                                                 = 30

 vzdialenosť pri odvolaní 4 m                                             - 2

 počet bodov za prerušené zadržanie                           = 10

5. Vyhľadanie figuranta a doprevádzanie .............. kategórie II a III 40 bodov

 

Prideľovanie bodov

 

vyhľadanie                 10 bodov

doprevádzanie          30 bodov


Technické údaje cviku


Počet úkrytov: 6 pevných a 1 mobilný úkryt pre potreby rozhodcovcov


Čas k vyhľadaniu a k vyštekaniu : 2 - 3 min, podľa rozhodnutia rozhodcov vzhľadom k možnostiam priestoru. Rozhodca alebo aspoň jeden člen poroty musí byť umiestnený, aby videl na dianie v úkryte. Ak pes nebude dostatočne pozorný, môže potom rozhodca dať figurantovi povel na únik, každý meter úniku by sa potom započítaval. Figurant musí presne dodržať trasu určenú rozhodcom, všetci psi potom budú mať rovnaké podmienky. Chôdzu by mal mať prirodzenú a správanie rovnaké ku všetkým psom. Nedráždi psov v priebehu cviku. Trikrát sa bude pokúšať utiecť (prípadne ešte v úkryte), úteky vykonáva samostatne podľa pozornosti a správania psa. Pokiaľ bude pes po treťom úteku evidentne nepozorný, môže rozhodca rozhodnúť o ďalšom úteku. Figurant by sa nemal sústrediť len na využitie prekážok v snahe o čo najdlhší útek. Jednu prekážku v rámci jedného úteku smie prejsť iba trikrát. Prekážky robia cvik pestrý a môžu byť použité aj pri sprievode, v úniku je však ich použitie obmedzené na dva úteky, nie viac. Doprovod by mal vyzerať ako eskorta väzňa, ktorý sa pokúša utiecť. Cieľom je vysvetliť schopnosť psa zabrániť úteku zločinca. Figurant nesmie začať útek skokom.


Rozhodca načrtáva priebeh celého cviku na skúšobnom psovi, kontroluje aj prevedenie a prácu figuranta. Počas púšťania sú zakázané povely k udržaniu psa v polohe. Povel k púšťaniu sa skladá z mena psa a ďalšieho slova podľa voľby psovoda.


Priebeh cviku


Príprava začatí cviku spoločná pre všetky disciplíny.


Psovod so svojim psom v sprievode usporiadateľa, opustí cvičebné miesto. Akonáhle sa figurant ukryje, prichádza, na pokyn rozhodcu, psovod so svojim psom na cvičebnú plochu.


Po odhalení úkrytu sa psovod, na povel rozhodcu, vydá k úkrytu, aby odviedol figuranta. Cestou k úkrytu ide psovod kľudným, nezmeneným tempom. Psovod sa priblíži k úkrytu maximálne na 3m a potom dá figurantovi povel na opustenie úkrytu. Ak bude psovod k úkrytu utekať, stráca body z "celkového dojmu". Pokiaľ je pes nepozorný, môže rozhodca dať figurantovi povel k úteku. Pozorný pes v úkryte je taký, ktorý figuranta pozorne pozoruje a stráži. Ak je rozhodca iba jeden, postaví sa do blízkosti úkrytu.

 


Ak nenájde  pes figuranta v určenom čase, je celá úloha ukončená. Ak pes figuranta nájde, ale do uplynutia stanoveného času nešteká, sú odpočítané body za "nájdenie a vyštekanie", ale psovod, na pokyn rozhodcu, ide k úkrytu a vo cviku sa pokračuje. Ak pes neoznačil prítomnosť figuranta v úkryte štekaním, nemôže dať rozhodca figurantovi povel k vystúpeniu. Rovnako tak nedáva rozhodca povel k vystúpeniu, ak pes okolo figuranta prešiel a ďalej pokračuje v hľadaní. Pes má stále možnosť nájsť figuranta alebo zareagovať do uplynutia prideleného času. Ak sa pes, pred uplynutím času, vráti k psovodovi do vzdialenosti asi 3m, môže dať psovod druhý zvukový povel k nájdeniu. Za tento povel mu budú samozrejme odpočítané príslušné body.


Ak pes figuranta v úkryte uhryzne, či už šteká alebo nie, stráca 5 bodov. Ak pes šteká, a figuranta našiel, nasleduje opäť bodová strata 5 bodov.


Figurant musí byť po celú dobu počas cviku ukrytý, aby bol naplnený cieľ cviku, a to vyhľadanie. Ak pes opustí zle zatvorenú cvičebnú plochu, smie si ho psovod zavolať späť. V takom prípade nebude potrestaný bodovou stratou a bude pozastavený čas. V momente, keď sa pes vráti späť na plochu, sa opäť rozbieha čas a pes pokračuje v hľadaní. Ak je však priestor uzavretý dobre, čas sa nepozastavuje.


V priebehu pokusu o útek môže figurant psovi rôzne uhýbať, aby od neho ušiel na čo možno najväčšiu vzdialenosť. Pri úteku sa počíta každý meter. Vo svojej snahe o útek pokračuje až do povelu psovoda, a ten môže dať povel psovi až po zaznení signálu od rozhodcu. Malo by to byť asi 3 sekundy po zahryznutí. Metre úspešného úteku, kedy bol pes v záhryze, nebudú potrestané. Ak však pes pustí pred povelom psovoda, smie figurant pokračovať v úteku. Figurant sa dá späť do pohybu až na povel rozhodcu. V priebehu sprievodu sa psovod zdržiava vo vzdialenosti 3m za psom alebo vedľa neho, nie pred ním. V priebehu zastávok v sprievode musí pes úplne presne z istotou strážiť, zrážky bodov pri nepozornosti sú rovnaké ako pri cviku "obrana psovoda".


Koniec cviku oznámi rozhodca opakovanými zvukmi klaksónu.
Psovod dá pokyn "stát" a figurant zostane stáť. Psovod si vezme svojho psa "k nohe" a je k dispozícii usporiadateľovi.


Straty  pri vyhľadávaní a sprievode : 


- Doplňujúci povel pre vyslanie (iba jeden)                                              - 10 bodov

- Ani na druhý povel pes nevybehne                                                         - 40 bodov

- Pes nenájde figuranta v príslušnom čase                                              - 40 bodov

- Pes nevyšteká figuranta do príslušného času                                       - 10 bodov

- Pes v úkryte figuranta uhryzne                                                                  - 5 bodov

- Pes figuranta v úkryte nestráži

  za každý dosiahnutý meter pri úteku                                                        - 1 bod

- Za každé napadnutie pri sprievode alebo po pustení                - 2 body

- Za každý opakovaný povel na pustenie                                       - 2 body

- Za každý meter, ktorý nechá pes figuranta utekať                                  - 1 bod

- Psovod nedodržiava vzdialenosť 3m od figuranta                                - 10 bodov

- Psovod prekáža figurantovi v pokuse o útek                                         - 30 bodov

- Pes nedohľadáva  5 sekúnd                                                                      - 5 bodov

- Pes šteká, ale nenašiel figuranta                                                             - 5 bodov

- Psovod beží k úkrytu ("CD")                                                                      - 2 body6. Obrana psovoda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 30 bodov


Technické údaje cviku


Trvanie obrany psovoda: 10 sekúnd


Cvik je určený niekoľkými zásadami:


1. Vždy dochádza k stretnutiu medzi figurantom a psovodom, kde si obaja podajú ruky.   

    Toto stretnutie môže byť s rozhovorom alebo bez neho. Psovod môže odpovedať   

     figurantovi na pozdrav, ale musí hovoriť s normálnou intonáciou.

2. Stupeň obtiažnosti pre psa je prispôsobený jednotlivým triedam (I, II, III).

3. V každej triede musí byť napadnutie figurantom jasné a zreteľné, naznačenej   

    oboma pažami.

4. V momente napadnutia musí ako figurant, tak psovod zostať po 2 sekundy bez

    pohybu. Pes musí počas týchto 2 sekúnd vykonať záhryz. Ak zahryzne, cvik

    pokračuje  ďalej. Ak nezahryzne, cvik je ukončený.

5. Pes môže reagovať len na napadnutie svojho psovoda.

6. Pozdrav stiskom ruky musí byť povinne vykonaný tým figurantom, ktorý bude   

    potom útočiť.

7. Tak ako pri "Chôdzi pri nohe" bude priebeh tohto cviku predvedený raz na

    skúšobnom psovi. Ak po predvedení skúšobného psa bude potreba ďalšie

    spresnenie a podrobnejšie údaje. Je možné tieto informácie poskytnúť jednému

    z psovodom, ktorý bude poučený ako zástupca všetkých ostatných.

8. Akékoľvek správanie figuranta v priebehu cviku by nemalo viesť k prehnanej

    provokácii psa alebo psovoda. Nemalo by teda viesť k predčasnej ochrane 

    psovoda alebo situáciu, kedy pes bude brániť sám seba. Inak sú odchýlky

    v správaní  figurantov možné.


Figurant v priebehu cviku dodržiava vopred daný scenár cviku, nemal by sa snažiť odviesť psa od psovoda za každú cenu. O tom, či pes, ktorý sa nechá odlákať figurantom, musí byť odvedený až na vzdialenosť 10metrov, rozhodne rozhodca počas predvedenia skúšobného psa. Psovod ide so psom vľavo alebo vpravo pri nohe. Psovod nemá psa nikdy medzi nohami, s výnimkou situácie, kedy sa zastaví.


Vždy bude v cviku pozdrav stiskom ruky, ktorý môžu vykonať obaja figuranti. Rozhovor je voliteľný. Rozhodca môže psovodovi rozkázať, aby v priebehu cviku po povele už nehovoril. Psovod môže normálnym tónom odpovedať figurantovi na pozdrav. Figurant psa neprovokuje pred pozdravom.


Ak sú pri cviku prítomní 2 figuranti, potom ten, ktorý neútočí ("falošný") sa v momente provokácie musí nachádzať minimálne 3 metre od psovoda.


Pes, ktorý zaváha pri záhryze alebo pustení, stráca maximálne 10 bodov (má povolenú jednu sekundu na reakciu). Za záhryz možno získať 20 bodov, zvyšok sa sčíta podľa ostatného (dohľadávanie, návrat dlhšie než 10 sekúnd, opakované povely ai).


Pes, ktorý nezareaguje do dvoch sekúnd, stráca všetky body za cvik. Je potrebné  odlíšiť čas na zareagovanie a čas do záhryzu. Ten druhý môže byť dlhšie vzhľadom k prekážkam a pohybu.


Figurant buchne psovoda a drží ho 2 sekundy, počas ktorých sa musí pes zahryznúť. V priebehu obrany psovoda, pri púšťaní a do doby než pes príde "k nohe", zostáva psovod vo vzdialenosti 3m od figuranta.


Priebeh cviku


Príklady priebehu cviku:


• Jednoduchý rozhovor stretnutia figuranta a psovoda je zakončený napadnutím       

   psovoda.

• Po rozhovore sa figurant vzdiali, aby sa znovu vrátil a bez okolkov psovoda napadol.
• Rovnaké ako predošlý, ale sa figurant snažia ľsťou ovplyvniť pozornosť psa.

• Figurant napadne inú tretiu osobu, aby psa vyprovokoval k ochrannému útoku.

• Iné osoby naznačujú vzájomnú bitku  ako test sebaovládania psa.

• Figurant napadne psovoda pri predstieraní každodennej, bežnej situácie.

• atď


Povel k pusteniu nasleduje po pokyne rozhodcu. Pes musí figuranta 5 sekúnd strážiť, potom dáva rozhodca pokyn k odvolaniu psa.


Straty:


• psovod po zvukovom povele k začatiu cviku ďalej hovorí na psa - 30 bodov

• pes napadne pred alebo pri stretnutí či rozhovore - 30 bodov

• pes uhryzne po stretnutí a pred útokom, každý meter od plánovaného miesta

   provokácie - 2 body

• pes sa vzdiali v akejkoľvek časti cviku od psovoda nad 1m priestoru (nemusí hrýzť), za 

   každý meter-1 bod

• pes sa vzdiali od psovoda viac ako 10m - 30 bodov

• pes napadne tretiu osobu - 30 bodov

• pes nenapadne do 2 sekúnd - 30 bodov

• psovod svojho psa podporuje alebo pri obrane alebo povele pre pustenie je bližšie

   než 3m - 30 bodov

• každý ďalší záhryz po pustení - 2 body

• pes nie je pri nohe psovoda do 10 sekúnd po povele - 5 bodov

• pes nedohľadáva  5 sekúnd - 5 bodov
 

 

 

 

7. Stráženie predmetu ........................... kategórie III 30 bodov


Technické údaje cviku


Predmet je uložený v strede kruhu s polomerom 2 metre. Okolo tohto kruhu je vyznačený ďalší, väčší s polomerom  5 metrov. V priebehu cviku smie pracovať jeden alebo dvaja figuranti, ale len oddelene. Ak jeden pracuje, druhý musí byť vo vzdialenosti od predmetu minimálne 10 metrov. Figuranti sa pokúsia o odnesenie predmetu 3x. Trestné body sú pre všetky pokusy rovnaké a sčítajú sa. Ak sa v ktoromkoľvek pokuse podarí figurantom predmet odniesť, stráca pes všetkých 30 bodov.

Figuranti môžu  počas cviku použiť rekvizity, vopred určené a schválené rozhodcom, na odlákanie pozornosti psa. Rekvizity musia byť pre všetkých psov rovnaké a figuranti ich musia použiť v ten istý moment. Figurant však nesmie tieto rekvizity použiť ako štít alebo nimi inak brániť v záhryze. V priebehu tohto cviku nesmie byť použitá rekvizita, ktorú pes nie je schopný zdolať, musí byť schopný ju prejsť. Nesmie byť podobná inej rekvizite použitej v súťaži. A nesmie byť naschvál ponechaná v päťmetrovom  kruhu. V prípade,  že by si ju pes mohol zameniť za strážený predmet, smie ju použiť až v treťom pokuse o odnesenie.


Strážený predmet musí byť pre psa bezpečný, iné sú zakázané. Vzdialenosť od predmetu, v ktorej sa pes zahryzol, sa počíta: bez rekvizity je táto vzdialenosť počítaná k najbližšej časti tela figuranta a psa, s rekvizitou sa počíta najbližšia časť rekvizity pri psovi. Akonáhle figurant prekročí ohraničenie kruhu, akoukoľvek časťou tela, bezprostredne potom musí doňho vstúpiť. V menšom kruhu potom zostáva pre ulúpenie predmetu 30 sekúnd.


Ak je figurant v medzikruží 2 a 5 metrových kruhov a pes vybehne k záhryzu, smie figurant uhýbať a rekvizitami zahradiť cestu psovi. Ale rekvizita by nemala slúžiť ako prostriedok na úskok.


Ak sa v malom kruhu nachádza rekvizita, potom je figurant braný ako by bol tiež v malom kruhu. A od tohto momentu sa teda smie pokúsiť zobrať strážený predmet.


V malom kruhu môže byť iba jeden predmet na stráženie, ktorý je položený na zemi. Figurant, ktorý ide vziať psovi predmet, sa až do vzdialenosti 2 metrov od psa musí správať neutrálne. Výnimku tvorí prípad, keď pes zaútočí.


Definícia zahryznutia : Rovnaká ako u prerušeného zadržania alebo nájdenia v úkryte.


Kruhy na zemi slúžia ako pomocné značky pre odhad vzdialenosti vzhľadom k pôvodnej pozícii predmetu. Pri zmene polohy predmetu je teda potrebné si tieto kruhy predstaviť v okolí novej polohy predmetu.


Príklad: pri poslednom pokuse pes uhryzne v 4 metroch od predmetu a navyše sa nechá odvliecť  do 6 metrovej vzdialenosti, dvojitá chyba: záhryz v  4m = -5, nechá sa ťahať 2m = -2; tj -7

 


Pes, ktorý sa na konci cviku priradí k vracajúcemu sa psovodovi = zrážky podľa CD. Pes, ktorý sa vzdiali od predmetu po signáli klaksónu, stráca 1 bod za meter (do vzdialenosti 10m, tj do 0 bodov).


Priebeh cviku


Príprava začatia  cviku je spoločná pre všetky disciplíny.


Psovod umiestni predmet do stredu malého kruhu a dá psovi povel na jeho stráženie. Potom sa vzdiali do určeného úkrytu.


Figurant vo vonkajšom kruhu sa musí správať neutrálne, nesmie psa provokovať, napádať ani odlákať jeho pozornosť. Ak však pes pustí figuranta do kruhu 2m, je mu dovolené použiť na ovplyvnenie psa všetkých prostriedkov: machinácie, ohrozovanie, alebo zvedenie psa. Pokus o odobratie má nasledovať v priebehu 30 sekúnd.


Pes môže figuranta pohryznúť, než sa dostane k predmetu (dotkol alebo zobral), potom musí figurant 2 sekundy počkať a potom sa smie vzďaľovať. Pri vzďaľovaní sa musí správať normálne. Pes buď zostane v záhryze a nechá sa ťahať alebo sa pustí. Ak figurant získa predmet a pes sa potom zahryzne, musí figurant odložiť predmet k nohám a potom pokračuje vo vzďaľovaní sa od predmetu ako v predchádzajúcej situácii.


Pes sa do predmetu zahryzne alebo ho drží labkami, ale nepohryzne figuranta. Akonáhle figurant vytiahne psa i s predmetom z malého kruhu, je stráženie psa označené ako nedostatočné.


Smerodajné pre vzdialenosť k predmetu v čase, keď sa pes zahryzne, je miesto kde sa nachádza figurant. Ak sa nechá pes figurantom odtiahnuť, počíta sa vzdialenosť, kde sa nachádza pes (s labkami  mimo jedného z kruhov).


Ak sa rozhodcovi stráženie nezdalo perfektné, hoci bolo vykonané úspešne, môže psovi zraziť body z CD.


Psovod sa nesmie na psa otočiť ani sa na neho pozerať na ceste k úkrytu alebo vstupu do neho. Ak tak urobí, stráca všetky body za túto úlohu.


Pes, ktorý hryzie do stráženého predmetu alebo ho iným spôsobom ničí, stráca všetky body za túto úlohu.


Straty:
• pes uhryzne vnútri 2m kruhu, bez toho by sa pomocník dotkol stráženého predmetu –

   bez penalizácie

• pes uhryzie vnútri 2m kruhu a nechá sa až k jeho okraju odtiahnuť - bez penalizácie

• pes uhryzie vnútri 2m kruhu a nechá sa z neho odtiahnuť, za každý meter - 1 bod

• pes uhryzie a nechá sa odtiahnuť na vzdialenosť viac ako 5m - 15 bodov

• pes sa nechá odtiahnuť cez 5m kruh a nepustí do 10 sekúnd - 30 bodov

• pes si nechá predmet odobrať, ale uhryzne vnútri kruhu, za l meter - 1 bod

• pes si nechá predmet odobrať a nechá si s ním pomocníka odísť 5 až 10m -15 bodov

• pes si nechá predmet odobrať a nechá si s ním pomocníka odísť ďalej ako 10 m - 30

   bodov
• pes uhryzne figuranta medzi 2-5 metre -5 bodov

• pes uhryzne figuranta vo vzdialenosti nad 5 metrov (koniec cviku) - 30bodůVII. Počty bodov podľa tried


Súťaž je rozdelená do 3 tried, aby sa dosiahlo postupného zvyšovania nárokov, každý zo stupňov má príslušný počet bodov:

• 200 bodov v triede I.

• 300 bodov v triede II.

• 400 bodov v triede III.


Nižšie uvedená tabuľka ukazuje počet bodov za cvik a triedu, ako aj celkový počet bodov.

 

Cviky

 

Kategórie

 

 

I

II

III

Chôdza pri nohe

6

6

6

Neprítomnosť psovoda

10

10

10

Odmietnutie potravy

5

10

10

Vyslanie vpred

12

12

12

Prinášanie predmety

12

12

12

Polohy

10

20

20

Vyhľadanie predmetu

-

15

15

 

 

 

 

Kolmá stena ( palisáda )

15!

15!

15

Prekážka

15!

20

20

Skok  do diaľky

15!

15!

20

 

 

 

 

Útok  spredu s palicou

50

40

50

Zadržanie pri úteku

50

30

30

Obrana psovoda

30

30

30

Vyhľadanie a sprievod

-

40

40

Útok spredu s predmetmi

-

40

50

Prerušenie zadržania pri úteku

-

-

30

Stráženie  predmetu

-

-

30

 

 

 

 

Celkom

200

300

400

 

! cviky, kde je možnosť voľby


Kvalifikácia:
• 0 - 299 nedostatočne

• 300 - 319 dostatočne

• 320 - 339 dobre

• 340 - 359 veľmi dobre

• 360 - 400 výborne


Ak budú mať psy rovnaké bodovania, budú rozdelení podľa týchto kritérií:


 1.  Najlepšie bodovanie v obrane

2.      Najlepšie bodovanie v poslušnosti

3.      Najlepšie bodovania v skokoch


VIII. Skratky


CD celkový dojem


kg kilogram

 

m meter

 

b bodIX. Záver


Súčasný Skúšobný poriadok Mondioring bol schválený Komisiou pracovných plemien FCI na stretnutí 17.marca 2001 v Nova Gorica (Slovinsko). Národné zväzy sú kompetentné na odsúhlasenie konania akcií podľa tohto skúšobného poriadku na svojom území. V prípade nejasností, platí francúzsky text.


Commission pour les Chiens d'utilité

 

Le president Eberhard Strasser


17. marca 2001 Nova Gorica (Slovinsko)


Súčasný poriadok bol odsúhlasený Generálnym Výborom FCI v máji 2002 (Weisbad).


Nadobudol účinnosť od 1.1.2003.


Modifikácia kurzívou boli odsúhlasené Generálnym Výborom FCI v Madride, január 2010.